Návod na výsadbu vzrostlých stromů

Doba výsadby:

Dřeviny se zemním balem se dají bezpečně sázet jen na jaře a na podzim. Se vzrostlými dřevinami se hůře manipuluje, a čím vyšší teploty během jara panují, tím obtížnější může výsadba být. Riziko poškození je kvůli proudění mízy v kůře vyšší, což omezuje manipulaci. Proto ideálním časem pro výsadbu je období vegetačního klidu po opadání listů.

Pokud přesto chcete vysadit velký strom mimo vhodné období, důrazně doporučujeme použít specializovanou firmu, která dokáže vysadit strom i v průběhu roku. S výběrem vhodné firmy Vám rádi poradíme.

 

Přeprava:

Stromy musí být přepravovány v uzavřeném dopravním prostředku. V případě, že toto není možné, musí být strom důkladně zabalen do netkané textilie, či jinak ochráněn tak, aby nedošlo k vyfoukání listů nebo pupenů.

 

Doba výsadby: 

Výsadba se musí provést neprodleně po dodání zboží. Pokud to není možné, musí se stromy zabezpečit vhodným způsobem. Zejména přikrytí kořenových balů jutou, pravidelná zálivka (bal rostliny musí být neustále vlhký). Stromy je nutné zajistit proti pádu. 

 

Výsadbová jáma: 

Při výsadbě vzrostlých stromů musí být průměr jámy minimálně 1,5 násobkem šíře zemního balu. Takto vytvořenou jámu důkladně provlhčíme. Poté je nutné věnovat pozornost složení půdního substrátu. Výsadbová jáma musí být zasypána kvalitní zeminou. Stromy se pěstují ve školkách, kde půdy jsou chudší na živiny. Po zasypání výsadbové jámy musí být vytvořena závlahová mísa mulčována borkou ve vrstvě alespoň 10 cm.

Závlahovou mísou se rozumí prostor v bezprostřední blízkosti rostliny; je zpravidla kulatého nebo hranatého tvaru. Takový prostor je čistý, udržovaný bez plevelu, trávníku apod. Lze jej zasypat mulčovací kůrou. Pokud kůra není dodána, je nutné 1 x 14 dní prostor lehce prokypřit. 

V závislosti na okolních půdních podmínkách a vláhových poměrech se někdy musí zajistit odvod přebytečné vody nebo-li drenáž.

 

Zálivka:

Množství zálivky je nutné volit dle velikosti dřeviny a okolních podmínek. Nejčastěji jsou to desítky až stovky litrů vody a zálivku je nutné svěřit odborníkům, kteří poskytují záruku po výsadbě. V dalším období se postupuje při zálivce obvykle tak, že zaléváme raději větším množstvím vody jednou za 10-14 dní, podle podmínek. Rozhodně se nesmí zalévat každý den, naprosto nevhodná je automatická závlaha, stromu uhnijí kořeny a spolehlivě ho zahubíte. Důležité je kontrolovat zemní vlhkost kolem balu. V zimním období je potřeba pravidelná kontrola vlhkosti především u stálezelených stromů a keřů. 

V průběhu let přizpůsobíme zálivku velikosti obvodu koruny stromu a předpokládanému prokořenění, tzn. že zálivku již neprovádíme pouze do zálivkové mísy, ale zaléváme i v okolí stromu.

 

Kotvení stromů:

Stromy od velikosti obvodu kmene 12-14 cm musí být kotveny třemi kůly. Na větší stromy od velikosti obvodu kmene 20-25 cm se používají zemní kotvy a textilní popruhy. Větší a silnější stromy se navíc dočasně kotví i lany po dobu prokořenění stromu do okolního terénu. Ve všech případech je nutné místo úvazu vypodložit měkkým materiálem (juta apod.), jinak může dojít k poškození kmene. Úvaz pravidelně kontrolujeme, aby nedošlo k zaškrcení kmene.

 

Kmen:

Kmen musí být v prvních letech po výsadbě obalen jutou nebo jiným vhodným materiálem, případně natřen bílou barvou (určenou pro stromy). Tímto opatřením zabráníme přehřívání kmene a jeho následným praskáním.

  

Povýsadbový řez:

Nezbytností je také povýsadbový řez, kterým se zmenší poměr koruny ke kořenům. Povýsadbový řez doporučujeme svěřit odborníkům; všeobecně se upraví velikost koruny přibližně o 20-30% podle ročního období, druhu stromu a aktuálnímu stavu stromu. Rovněž odstraníme mechanicky poškozené větve. 

Pokud si povýsadbový řez budete dělat svépomocí, všeobecně se zkrátí hlavní větvě přibližně o jednu třetinu, dále odstraníme jakkoli poškozené větve, nebo větve směřující do koruny.

 

Povýsadbová péče: 

Výsadbou vzrostlých stromů začíná nutná povýsadbová péče, která pomůže rostlinám se snáze přizpůsobit novému místu. Tato odborná péče trvá dva až pět let. Zahrnuje kontrolu stavu vysazených dřevin, zálivku, kontrolu kotvení, řez a ochranu proti škůdcům. Důležité je kontrolovat zemní vlhkost kolem balu po celé jeho hloubce.

 

Povýsadbový stres:

Všechny dřeviny jsou po přesazení vystaveny takzvanému povýsadbovému stresu, který je součástí adaptace na nové stanoviště. Čím větší dřevinu zvolíme, tím bude tato doba delší a rizika spojená s adaptací budou větší. U dřevin standardních velikostí trvá toto období nejčastěji dvě vegetační sezón, u vzrostlých jedinců je to až pět sezón. Stres nově vysazených rostlin můžeme také zmírnit pravidelným přihnojováním, které zahájíme cca 14 dní po samotné výsadbě (vybíráme vhodná hnojiva dle druhu rostliny, univerzálním hnojivem je např. hořká sůl).

Po tuto dobu dřeviny rostou jen málo, až by se mohlo zdát, že stagnují. Ve skutečnosti investují energii do růstu kořenů. Opětovně začnou růst nad zemí někdy až po více letech. Každou abnormalitu je potřeba sledovat a konzultovat s odborníky, kteří zhodnotí její příčinu a navrhnou řešení.

 

Reklamace:

Při reklamaci musí zákazník poskytnout nezbytnou součinnost k přezkoumání skutečností, které prokážou správný technologický postup při výsadbě a správnou následnou údržbu. 

Dodavatel nese odpovědnost za rostliny, které nejsou odolné proti mrazu do okamžiku předání zákazníkovi.

Skrytá poškození ze zimy, která předcházela okamžiku dodání zboží, jsou považována za vady jen tehdy, pokud se objeví na stromech do 15. května roku v němž bylo zboží dodáno.

V případě reklamace má dodavatel právo vyžádat si zápisy ve stavebním deníku nebo fotodokumentaci.

Odběratel je povinen zboží při převzetí zkontrolovat a má právo požadovat výměnu zboží pokud dodávka neodpovídá obsahu objednávky - pravost rodu, druhu, odrůdy, velikost a zdravotní stav, případně mechanické poškození v době přejímky. V případě, že odběratel své připomínky nemůže uplatnit při přebíraní zboží, musí reklamaci uplatnit do dvou dnů. Na pozdější reklamace se nebere zřetel.

 

 

x